Det blir allt viktigare att arbeta aktivt med mångfald, men färre anser att mångfald var betydelsefullt vid den senaste rekryteringen. Det visar Proffice Groups Mångfaldsbarometer 2015.

För tredje gången kartlägger Proffice Group med hjälp av TNS Sifo 400 chefers syn på mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Jämfört med tidigare undersökningar har andelen som arbetar aktivt med mångfald ökat markant med 11 procentenheter från 69 procent år 2013 till 80 procent i år.

Men samtidigt har självkritiken ökat. Andelen som anser att de är bra på mångfald har minskat från 69 procent (2013) till 57 procent i år. En anledning kan vara att färre verkar gå från ord till handling: Bara 32 procent anger att mångfald var ett viktigt kriterium när de själva senast rekryterade, vilket är en minskning jämfört med 2013 (39 %).

– Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande att det inte är i fokus när man rekryterar. Om man inte har ett tydliga processer och strategier för hur mångfaldsperspektivet ska tas tillvara när nya medarbetare ska anställas, riskerar man att fastna i gamla hjulspår och rekrytera dem man alltid brukar rekrytera, säger Sibel Wolff kommunikationschef på Proffice Group.

Proffice Groups Mångfaldsbarometer 2015 visar att risken för diskriminering i arbetslivet har ökat kraftigt det senaste året. Tillsammans med ålder (32 % från 56 % år 2013) är funktionsnedsättning den allvarligaste risken för diskriminering vid chefsrekryteringar. För knappt två år sedan svarade 49 procent av de 400 tillfrågade cheferna att funktionsnedsättning inte innebar ett hinder för att nå en chefsposition inom den egna organisationen. I år är det bara 30 procent som ger motsvarande svar. Men utvecklingen är identisk inom en rad diskrimineringsområden (kön, könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, religionsuttryck).

Områden med minst risk för diskriminering är kön tätt följt av sexuell läggning, även om vi också här ser en förändring i negativ riktning. En klar majoritet, 69 procent (89 %, år 2103) anser att kön överhuvudtaget inte innebär en diskrimineringsrisk. Likaså svarade 67 procent att sexuell läggning inte innebär hinder för att få en chefsposition (jämfört med 87 %, år 2013).

En annan uppseendeväckande förändring handlar om vad cheferna anser vara det främsta hindret för ett aktivt och inkluderande mångfaldsarbete. Nytt i årets undersökning är att bristande intresse från ledningen har seglat upp som det absolut svåraste hindret. Nästan var fjärde svarande (24 %) uppger att bristande intresse från ledningen som hinder vilket innebär en åttafaldig ökning jämfört med 2013 (3 %). Samtidigt har andelen chefer som arbetar aktivt med mångfald ökat markant jämfört med tidigare. Ökningen är 11 procentenheter, från 69 procent år 2013 till 80 procent i år.

– Om vi ska få en förändring är det viktigt med ett aktivt ledarskap i de här frågorna. Det måste vara ett mål för alla arbetsgivare att utveckla processer för rekrytering som bara ser till kompetens, avslutar Sibel Wolff.

Om undersökningen

Om undersökningen Undersökningen är genomförd av TNS Sifo för Proffice Group. Frågorna ställdes till 400 chefer inom privat sektor under perioden 26:e januari till 1:a februari 2015.

Ta del av hela Sifo-undersökningen i bifogad pdf.